Japán ige ta-forma teszt (Eddig vizsgázott 3355 ember)

>> Válaszd ki az ige ta-formáját!

Kövesd nyomon erdményeid

1. する
2. 浴びる (あびる)
3. 終わる (おわる)
4. 泳ぐ (およぐ)
5. 聞く (きく)
6. 借りる (かりる)
7. 分かる (わかる)
8. 止める (とめる)
9. 書く (かく)
10. 疲れる (つかれる)

További olvasnivalók

További videók