Japán ige ta-forma teszt (Eddig vizsgázott 2383 ember)

>> Válaszd ki az ige ta-formáját!

Kövesd nyomon erdményeid

1. 寝る (ねる)
2. 疲れる (つかれる)
3. 帰る (かえる)
4. 泳ぐ (およぐ)
5. かける
6. 急ぐ (いそぐ)
7. 止める (とめる)
8. 聞く (きく)
9. 借りる (かりる)
10. 消す (けす)

További olvasnivalók

További videók