Japán ige te-forma teszt (Eddig vizsgázott 3133 ember)

>> Válaszd ki az ige te-formáját!

Kövesd nyomon erdményeid

1. 点ける (つける)
2. 開ける (あける)
3. 有る (ある)
4. 買う (かう)
5. 手伝う (てつだう)
6. 食べる (たべる)
7. 出す (だす)
8. 休む (やすむ)
9. あげる
10. 撮る (とる)

További olvasnivalók

További videók