Japán ige ta-forma teszt (Eddig vizsgázott 14650 ember)

>> Válaszd ki az ige ta-formáját!

Kövesd nyomon erdményeid

1. 出かける (でかける)
2. 泳ぐ (およぐ)
3. 来る (くる)
4. 教える (おしえる)
5. あげる
6. 浴びる (あびる)
7. 入れる (いれる)
8. 終わる (おわる)
9. 疲れる (つかれる)
10. 撮る (とる)

További olvasnivalók

További videók