Japán ige te-forma teszt (Eddig vizsgázott 3918 ember)

>> Válaszd ki az ige te-formáját!

Kövesd nyomon erdményeid

1. する
2. あげる
3. 習う (ならう)
4. 起きる (おきる)
5. 遊ぶ (あそぶ)
6. 帰る (かえる)
7. 覚える (おぼえる)
8. 疲れる (つかれる)
9. 浴びる (あびる)
10. 書く (かく)

További olvasnivalók

További videók